Regulamin usług

Ogólne warunki usług firmy AutoTechLab. Dotyczą między firmą AutoTechLab a klientem. Składając zamówienie, klient akceptuje nasze warunki. Wszystkie inne warunki są nieważne o ile, nie zostaną przyjęte przez firmę AutoTechLab na podstawie wyraźnego pisemnego oświadczenia.

A. Zakres usług:

 1. Naprawa, konserwacja oraz wszelka modyfikacja urządzeń elektronicznych.

B. Zamówienia, dostawa i płatność.

 1. Zlecenia napraw przedstawiane są ustnie przez telefon, wiadomością e-mail lub pisemnie. Wypełnienie formularza zamówienia nie jest wiążące, natomiast otrzymanie od klienta części przez firmę AutoTechLab jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Dostarczenie lub odbiór podzespołu przez klienta do firmy AutoTechLab jest możliwe tylko i wyłącznie drogą wysyłkową tzn. za pośrednictwem firmy kurierskiej tylko włącznie z doręczeniem przesyłki przez kuriera (firma AutoTechLab nie obsługuje formy wysyłki poprzez "paczkomaty").
 3. Firma AutoTechLab kategorycznie zastrzega sobie prawa dostarczenia lub odbioru osobistego podzespołu przez klienta, dotyczy to również podzespołów reklamowanych przez klienta.
 4. Firma AutoTechLab ma obowiązek uzgodnienia kosztów naprawy z klientem, przed podjęciem usługi, o ile jest to możliwe zgodnie ze specyfikacjami oraz warunkami technicznymi. W innym wypadku klient może ustalić limit kosztów.
 5. Czas naprawy/wymiany w firmie AutoTechLab może wynosić najdłużej czternaście dni roboczych, liczonych od dnia, w którym ustalono z klientem szczegóły usług, zgody klienta na realizacje usług, lecz po dostarczeniu części dla firmy AutoTechLab. Wyjątkiem obnoszą się części wysłane bez formularza/opisu usterki lub bez danych teleadresowych klienta zlecającego usługę itd. W tym wypadku czas naprawy/wymiany jest nieokreślony.
 6. Jeżeli w trakcie lub po zakończeniu wykonywania usług, klient zdecyduje się zrezygnować z usług firmy AutoTechLab, jest z obowiązany do uiszczenia kosztów związanych z podjęciem działań firmy AutoTechLab. Koszty te, są ustalanie indywidualnie.
 7. W momencie otrzymania przez firmę AutoTechLab części od klienta co jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia, naliczana jest kwota startowa za obsługę/diagnostykę części, której dotyczy zlecenie (wymaga interwencji w część). W wypadku rezygnacji przez klienta z naszych usług, lecz po dostarczeniu części do firmy AutoTechLab klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej.
  W wypadku podjęcia naprawy/modyfikacji/wymiany części, opłata startowa nie jest naliczana. Wysokość opłaty startowej wynosi 150 PLN (słownie sto pięćdziesiąt złotych).
 8. Jeżeli klient nie podejmie odbioru części drogą wysyłkową od firmy AutoTechLab, niezależnie czy jest to przesyłka płatna za pobraniem, czy wolna od opłaty, kolejne nadanie przesyłki na życzenie klienta będzie zrealizowane wyłącznie po przedpłacie na konto bankowe firmy, kosztów związanych z poniesionymi stratami oraz z potencjalnymi kosztami naprawy/wymiany.
 9. W przypadku kiedy klient nie zażyczy sobie zwrotu części, bądź nie podejmie odbioru wysłanej paczki z podzespołem w czasie dłuższym niż jeden miesiąc (od odebrania lub wysłania części przez firmę AutoTechLab) firma AutoTechLab nie ma obowiązku dalszego przechowywania części, oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty.
 10. Firma AutoTechLab, NIE PONOSI odpowiedzialności za straty bądź uszkodzenia wynikłe podczas transportu lub wysyłki towaru/części.
 11. Płatności za usługi/wymiany, mogą być dokonywane tylko i wyłącznie za pobraniem dostawy od podmiotu dostarczającego, lub za przedpłatą na konto bankowe.
 12. Firma AutoTechLab nie bierze odpowiedzialności za nie dostarczanie przesyłek przez pocztę polską od klienta do firmy AutoTechLab. Dotyczy to się również przesyłek awizowanych i pozostawionych do odbioru w urzędzie pocztowym.

C. Wymiany na życzenie.

 1. W wypadku wymiany części na życzenie klienta firma AutoTechLab jest zobowiązana TYLKO odpłatnie dostarczyć dla klienta sprawną, używaną lub nową część, zamienną dla pierwotnego urządzenia.
 2. Firma AutoTechLab nie odpowiada za dalsze niepoprawne funkcjonowanie mechanizmów elektromechanicznych pomimo wymiany części na życzenie klienta.
 3. Podczas napraw/wymian, pierwotne podzespoły, które zostają wymieniane stają się własnością firmy AutoTechLab.

D. Kalkulacja kosztów.

 1. Szacunki dotyczące kosztów usług nie są wiążące, są bezpłatne i mogą zostać przekazywane do klienta telefonicznie bądź e-mailem. W wypadku kiedy klient zrezygnuje z usług firmy AutoTechLab, po diagnostyce/obsłudze części, nie musi ona zostać z powrotem przywrócona do stanu pierwotnego, jeśli nie jest to technicznie lub ekonomicznie wykonalne bądź uzasadnione.
 2. Aby firma AutoTechLab mogła wykonać kosztorys/diagnostykę podzespołu dla klienta, konieczna jest ingerencja w urządzenie/część, w związku z tym urządzenie nie musi zostać przywrócone do warunków jego pierwotnego stanu w przypadku odrzucenia przez klienta usług firmy AutoTechLab.

E. Gwarancja

 1. Dowodem oraz podstawą uznania gwarancji są nienaruszone (w jakikolwiek sposób) plomby gwarancyjne, naklejone tylko przez firmę AutoTechLab.
 2. Okres gwarancji na usługi napraw wynosi dwanaście miesięcy, lecz okres ten może zostać ustalony indywidualnie, wyjątkiem obnoszą się części, w których zaszła obca ingerencja, w przypadku wymian, okres ten przysługuje na pięć miesięcy, lecz okres ten również może zostać ustalony indywidualnie.
 3. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakończenia naprawy/wymiany. Gwarancja obejmuje tylko usterki, które zostały naprawione przez firmę AutoTechLab, lecz nie obejmuje awarii, które nie istniały w pierwotnym stanie urządzenia/części.
 4. W przypadku nieprawidłowego montażu/nieprawidłowego podłączenia podzespołu serwisowanego przez firmę AutoTechLab, jakiejkolwiek ingerencji (w tym programowej) w moduł, lub w wypadku niewłaściwej obsługi podzespołu przez klienta gwarancja zostaje utracona bezwarunkowo. Awarie wynikające z mechanicznych bądź elektronicznych przeciążeń nie podlegają gwarancji. Uszkodzenia wynikłe przez czynniki chemiczne, atmosferyczne lub siły wyższe, np. Uderzenie piorunem, nie podlegają gwarancji. Gwarancja nie dotyczy części zużywających się, np. Takich jak żarówki.
 5. Uszkodzona spowodowane przez negatywne oddziaływanie czynników, przed którymi nie zostały fabrycznie zabezpieczone np. Przed zalaniem wodą podczas powodzi, nie podlegają gwarancji.
 6. Uszkodzenia podzespołów spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez kontakt z wszelkiego rodzaju cieczą, nie podlegają gwarancji. 
 7. Firma AutoTechLab nie ponosi odpowiedzialności za brak hermetyczności obsługiwanych podzespołów i uszkodzenia wynikłe z jej braku. 
 8. Firma AutoTechLab nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z obsługą gwarancyjną i reklamacyjną, w szczególności wynajmu pojazdów samochodowych, kosztów autoholowania, kosztów montażu i demontażu podzespołów itp.

F. Reklamacje 

 1. W przypadku uzasadnionego stwierdzenia lub podejrzenia niesprawności podzespołu pomimo wykonanych czynności przez firmę AutoTechLab, klient ma prawo złożyć reklamacje na przeprowadzoną usługę. 
 2. Reklamacja może zostać złożona tylko i wyłącznie poprzez przesłanie przedmiotu usług do firmy wraz z opisem reklamacyjnym, opis może zostać przedstawiony na piśmie tradycyjnym bądź drogą e-mail.
 3. Opis reklamacyjny musi zawierać takie informacje jak: dane teleadresowe klienta, dane pojazdu, opis usterki, datę przeprowadzonej usługi.
 4. Czas obsługi reklamacji przez firmę AutoTechLab może wynosić do trzydziestu dni kalendarzowych z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Firma AutoTechLab nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów związanych z podjęciem działań we własnym zakresie przez klienta lub osoby trzecie w celu diagnozy, obsługi lub czynności naprawczych przedmiotu usług firmy AutoTechLab. 

G. Postanowienia końcowe

 1. Umowa dotycząca jurysdykcji prawnej: tylko i wyłącznie Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, wydział V Gospodarczy.
 2. Firma AutoTechLab zastrzega sobie prawa zmian i roszczeń dla niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek warunku regulaminu firmy AutoTechLab przez klienta firma AutoTechLab może zerwać umowę z Klientem bez jakichkolwiek konsekwencji.
 4. Firma AutoTechLab nie posługuje się z kontaktem SMS, zastrzegamy sobie prawo do roszczeń związanych z kontaktem telefonicznym.
 5. W przypadku problemów z kontaktem telefonicznym należny jest kontakt drogą e-mail.